Spelling

1. English alphabet and Spelling names

الفبای زبان انگلیسی یادآوری : در دروس آموزشی پیشین یک به یک با تمام الفبای انگلیسی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که این الفبا از ۲۶ حرف تشکیل شده که هرکدام به دو شکل بزرگ و کوچک نوشته می‌شود. (تلفظ هر دو شکل بزرگ و کوچک یکسان است) تمام کلمات…