Listening : Spelling names & titles

الفبای زبان انگلیسی یادآوری : همانطور که در درس های مقدماتی تر با الفبای انگلیسی آشنا شدیم، یاد گرفتیم که الفبای زبان انگلیسی دارای ۲۶ حرف است که هرکدام به دو شکل بزرگ و کوچک نوشته می‌شود. (تلفظ هر دو شکل بزرگ و کوچک یکسان است) برای…