تمرین‌های آنلاین درس اول جلسه 9

Exercise #1

با استفاده از کلمات داخل پرانتز مکالمات زیر را تکمیل نمایید.
برای مثال در مکالمه شماره 1 از بین دو کلمه Hi و Excuse me که در پرانتز داده شده یک کلمه باید تایپ شود که با توجه به جمله بعدی کلمه Hi درست است.