تمرین‌ آنلاین درس اول جلسه 3

Exercise

ضمیر فاعلی مناسب هر تصویر را دو به دو با یکدیگر جفت کنید.
به عنوان مثال برای ضمیر It باید تصویری که به جعبه اشاره شده را انتخاب نمایید.

Choose the correct pair for each subject pronoun.