صفات ملکی در زبان انگلیسی | Possessive Adjectives

My , Your , His , Her , Its , Our , Their

آموزش گرامر | صفات ملکی و S’ :

در زبان انگلیسی چند راه برای نمایش مالکیت یک شئ یا انسان به یک انسان دیگر وجود دارد که در این درس شما با ۲ تا از ساده ترین و در عین حال پرکاربرد ترین آن ها آشنا خواهید شد.

۱. بیان مالکیت با استفاده از S’ :

آسان ترین راه برای بیان مالکیت استفاده از S’ (بخوانید آپاستروف اس) است. S’ دقیقا معادل کسره به کار رفته در زبان فارسی در عبارتی مثل «کتابِ علی» می باشد. به همین سادگی برای نمایش مالکیت، عبارت S’ را بعد از مالک (و چسبیده به آن) می نویسیم و سپس آن چیزی که قرار است به مالک نسبت داده شود را بعد از آن می آوریم.

برای مثال :

Ali‘s book (کتابِ علی)

Reza‘s brother (برادرِ رضا)

That girl‘s hair is black (موهایِ آن دختر سیاه است)

ساختار کلی S’ : فرد یا شیئ نسبت داده شده + S’ + نام مالک (Noun)

مثال : Jack’s home

نکته مهم :

اگر از S’ قرار است برای بیان مالکیت استفاده شود، فقط باید بعد از یک اسم (Noun) آن را به کار برد و استفاده از آن بعد از صفت ها، قیود و افعال نادرست می باشد! برای مثال S’ در عبارت He’s مخفف فعل is است (He’s = He is) و بدین معنی نیست که مالیت He دارد بحث می شود. مثلا:

He’s boy = He is boy : او پسر است (درست)
He’s boy : پسرِ او (غلط)

۲. بیان مالکیت با استفاده از صفات ملکی :

صفات ملکی (Possessive Adjectives) نشان می دهند که چه چیزی به چه کسی تعلق دارد. این صفات مثل خیلی از صفت ها در زبان انگلیسی همواره قبل از اسمی که به آن ها رجوع می کنند به کار برده می شود. در زبان انگلیسی ۱+۷ نوع صفت ملکی وجود دارد که بسته به مونث یا مذکر، مفرد یا جمع و انسان یا غیر انسان بودن در موقعیت های مختلف از آن ها استفاده می شود. در جدول زیر می توانید با این صفات ملکی آشنا شوید:

ضمیر شخصی صفت ملکی متناظر معادل فارسی
I My مال من
You Your مال تو (مفرد)
He His مال او (مذکر)
She Her مال او (مونث)
It Its مال آن (غیر انسان)
We Our مال ما
You Your مال شما (جمع)
They Their مال آن ها (انسان یا غیر انسان)

مثال:

My Car is Blue (ماشین من آبی است)

His book is difficult (کتاب او سخت است)

Their car is slow (ماشین آن ها کند است)

ساختار کلی صفات ملکی : فرد یا شیئ نسبت داده شده (اسم) + صفت ملکی

مثال : My Car

آموزش گرامر انگلیسی صفات ملکی

نکات مهم درباره صفات ملکی :

۱. اگر در یک گفتگو برای نسبت دادن مالکیت از عبارت S’ استفاده کردیم، حتما در جملات بعدی به جای S’ از صفات ملکی استفاده نمایید. برای مثال :

Ali’s brother is kind. Ali’s Mother is old. (غلط)

Ali’s brother is kind. His Mother is old. (صحیح)

چون در مثال بالا کماکان داریم درباره Ali و مالکیت آن صحبت می کنیم، پس حتما باید به جای S’ از صفات ملکی استفاده کنیم تا از تکرار کردن بیش از حد اسم Ali خودداری نماییم. قطعا شما هم با من هم عقیده هستید که بیان جملات به شیوه دوم بسیار روانتر و زیبنده تر می باشد.

۲. مفرد یا جمع بودن مملوک (آن چیزی که به مالک نسبت داده می شود) هیچ تاثیری بر صفت ملکی ندارد. به عنوان مثال در هر دو عبارت ماشین من (My car) و ماشین های من (My cars) از صفت ملکی My استفاده می شود چرا که صفت ملکی به مالک خود مرتبط است نه مملوک. پس جمع زدن صفات ملکی به واسطه اینکه مملوک آن ها جمع است، اشتباه می باشد. برای درک بیشتر این مسئله به مثال های زیر دقت نمایید:

Your book is old. (درست)

Your books are old. (درست)

Yours books are old. (غلط)

۳. مراقب باشید این موارد زیر را با هم اشتباه نگیرید:

  • Its و It’s : همانطور که گفتیم Its صفت ملکی است که برای نمایش مالکیت استفاده می شود اما It’s مخفف عبارت It is (یا It has) به معنی «آن هست» می باشد.
  • Your و You’re : همانند مورد اول Your صفت ملکی است اما You’re مخفف You are به معنی «شما هستید» می باشد.
  • Their و They’re : مثل دو مورد اول Their نیز صفت ملکی است اما They’re مخفف They are به معنی «آن ها هستند» می باشد.

چند مثال کاربردی درباره این تفاوت ها :

The cat is going to its home

(گربه دارد به خانه اش می رود)

It is hot today = It’s hot today

(هوا امروز گرم است)

Your car is very beautiful

(ماشین شما خیلی زیباست)

You are funny = You’re funny

(شما بامزه هستید)

Their home is far away

(خانه آن ها دور است)

They are hungry = They’re hungry

(آن ها گرسنه هستند)

تمرین و یادگیری

تمرین شماره ۱ : صفت ملکی مناسب را با توجه به ضمیر شخصی داخل پرانتز انتخاب کنید.

مثال: ?What is (he) – – – – – – name جواب : His

 

Expensive : گران قیمت


تمرین شماره ۲ : گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

What’s Your opinion about This lesson?

Leave us a comment below