مکالمه | تمرین مهارت شنیداری و گفتاری

Conversation : He's over there

 • Conversation He's over there.
 • listen and practice
Jennifer:Excuse me. Are you Steven Carson?
David:No, I’m not. He’s over there.
Jennifer:Oh. I’m sorry.
Jennifer:Steven? This is your book.
Steven:Oh, thank you. You’re in my class, right?
Jennifer:Yes, I am. I’m Jennifer Miller.
Steven:Hey, David. this is Jennifer. She’s in our math class.
David:Hi, Jennifer.
Jennifer:Hi, David. Nice to meet you.
تمرین ماکلمه و مهارت شنیداری و گفتاری زبان انگلیسی

جنیفر : ببخشید. آیا تو استیون کارسون هستی؟

دیوید : نه من نیستم. او آنجاست.

جنیفر : اوه. معذرت میخواهم.

جنیفر : استیون؟ این کتاب تو است.

استیون : متشکرم. تو در کلاس من هستی. درسته؟

جنیفر : بله. من جنیفر میلر هستم.

استیون : هی دیوید. این جنیفره. اون در کلاس ریاضی ماست.

دیوید : سلام جنیفر.

جنیفر : سلام دیوید. از ملاقتت خوشبختم.


Excuse me : ببخشید | I’m sorry : عذر میخواهم | Math : ریاضی
 • کار در منزل

  کار در منزل

  تمرینات زیر را در منزل با یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود انجام دهید:

  ۱. یک گروه سه نفره تشکیل دهید و هر کدام به جای یکی از افراد درون مکالمه بالا ایفای نقش کنید. به جای اسامی افراد درون مکالمه، از نام و نام خانوادگی خود استفاده نمایید.

  ۲. دو همکلاسی مجازی برای خود تصور کنید. سپس همانند پاراگراف سوم مکالمه یکی از آنها را به دیگری معرفی کنید. مثال :

  You: Hey, Ehsan. this is Ali. He’s in our class.
  Ehsan: Hi, Ali.
  Ali: Hi, Ehsan. Nice to meet you.