لغات مربوط به زمان در زبان انگلیسیدر این مطلب می‌توانید با کلمات مرتبط با زمان در زبان انگلیسی آشنا شوید.

کلمهمعنی فارسیکلمهمعنی فارسیکلمهمعنی فارسی
nowحالا morningصبح secondثانیه
thenبعدا afternoonبعد از ظهر minuteدقیقه
immediatelyبلافاصله eveningعصر hourساعت
soonبه زودی nightشب dayروز
earlierزودتر middayظهر weekهفته
laterدیرتر / بعدا noonنیمه شب fortnightدو هفته
neverهرگز / هیچ وقت midnightسپیده دم monthماه
rarelyبه ندرت dawnهنگام غروب yearسال
occasionallyگهگاه duskطلوع خورشید decadeدهه
sometimesگاهی / بعضی وقتها sunriseغروب خورشید centuryقرن
alwaysهمیشه usually

normally

معمولا often

frequently

اغلب
every month

monthly

هر ماه / ماهانه every week

weekly

هر هفته / هفتگی every day

daily

هرروز / روزانه
every year

yearly

هر سال / سالانه
کلمهمعنی فارسی
secondثانیه
minuteدقیقه
hourساعت
dayروز
weekهفته
fortnightدو هفته
monthماه
yearسال
decadeدهه
centuryقرن
morningصبح
afternoonبعد از ظهر
eveningعصر
nightشب
middayظهر
noonنیمه شب
midnightسپیده دم
dawnهنگام غروب
duskطلوع خورشید
sunriseغروب خورشید
nowحالا
thenبعدا
immediatelyبلافاصله
soonبه زودی
earlierزودتر
laterدیرتر / بعدا
neverهرگز / هیچ وقت
rarelyبه ندرت
occasionallyگهگاه
sometimesگاهی / بعضی وقتها
often

frequently

اغلب
usually

normally

معمولا
alwaysهمیشه
every day

daily

هرروز / روزانه
every week

weekly

هر هفته / هفتگی
every month

monthly

هر ماه / ماهانه
every year

yearly

هر سال / سالانه