3 مورد از کاربردهای کلمه Can در زبان انگلیسی

ویدئو آموزشی تصویری به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی

با مشاهده ویدئوی زیر می‌توانید در ۶۰ ثانیه با سه تا از کاربردهای مهم کلمه can در زبان انگلیسی آشنا شوید.

افعال مودال (Modal Verbs)

Can در زبان انگلیسی جزو افعال مودال (Modal Verbs) به شمار می‌رود. قبل از آشنایی با موارد استفاده can، بیایید با چند نکته مهم درباره این افعال در زبان انگلیسی آشنا شویم:

  • افعال مودال شامل افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to می‌شوند.
  • این افعال توانایی، اجازه، امکان انجام و … را در جمله نشان می‌دهند. شکل افعال مودال با توجه به زمان جمله تغییر می‌کند در نتیجه باید در زمان استفاده از آنها به زمان جمله توجه کرد.
  • افعال مودال به صورت عمومی تنها در زمان حال در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرند، و البته در سوم شخص مفرد پسوند –s نمی‌گیرند.
  • برای منفی کردن یا سوالی کردن جملاتی که فعل مودال دارند نباید به آنها فعل کمکی اضافه کرد.
  • از فعل مودال همیشه به همراه فعل اصلی استفاده می‌شود (به جز در پاسخ کوتاه). فعل اصلی بدون to یا حرف اضافه دیگر به فعل مودال نسبت داده می‌شود.

در فایل ویدئویی بالا با هم ۳ مورد مهم از کاربردهای کلمه can را در زبان انگلیسی یاد گرفتیم.

کاربرد اول – توانایی

یکی از موارد استفاده از فعل can صحبت درباره توانایی و قابلیت انجام یک کار می‌باشد. به عنوان مثال

I can play volleyball (من می‌توانم والیبال بازی کنم.)

کاربرد دوم – اجازه

دیگر کاربرد این کلمه زمانی است که ما می‌خواهیم از شخصی برای انجام کاری کسب اجازه یا درخواست کنیم. مثلا:

Can I come to your calss? (می‌توانم (می‌شود) به کلاس شما بیایم؟)

کاربرد سوم – امکان پذیری

یکی دیگر از موارد استفاده از کلمه can صحبت درباره امکان پذیر بودن یک کار یا یک اتفاق می‌باشد. به مثال زیر دقت نمایید:

Elly take a jacket. it can get cold at night. (الی یک ژاکت با خودت بردار. ممکن است شب هوا سرد شود)