Passage 2 : Stupid Thief

داستان صوتی انگلیسی «دزد احمق»

داستان کوتاه صوتی انگلیسی Stupid thief

سطح مقدماتی
لهجه بریتیش | British
تمرین دارد
ترجمه فارسی دارد
لینک کوتاه enpd.ir/e791
تنظیمات
An old lady went out shopping last Tuesday.
یک خانم پیر سه شنبه گذشته برای خرید به بیرون رفت.
She came to the bank and saw a car near the door.
او به بانک رسید و یک ماشین نزدیک درِ بانک دید.
A man got out of it and went into the bank.
مردی از آن پیاده شد و به بانک رفت.
She looked into the car. The Keys where in the lock.
او داخل ماشین را نگاه کرد. کلیدها درون قفل بودند.
The old lady took the keys and followed the man into the bank.
خانم پیر کلیدها را برداشت و مرد را تا داخل بانک دنبال کرد.
The man took a gun out of his pocket and said to the clerk, “Give me all the money!”
آن مرد یک اسلحه از جیبش بیرون آورد و به کارمند بانک گفت : «تمام پولها را به من بده.»
But the old lady did not see this.
اما خانم پیر این صحنه را ندید.
She went to the man, put the keys in his hand and said, “young man, you’re stupid! Never leave your keys in your car : someone’s going to steal it”
او به سمت مرد رفت، کلیدها را در دستش گذاشت و گفت: «مردجوان ، تو احمقی! هرگز کلید هایت را در ماشین جا نگذار، یک نفر آن را خواهد دزدید!»
The man look at the old woman for a few seconds. Then he looked at the clerk And then he took his keys, ran out of the bank, got into his car and drove away quickly, without any money.
مرد برای چند ثانیه به آن خانم پیر نگاه کرد. سپس به کارمند بانک نگاه کرد و بعد کلید هایش را گرفت ، از بانک فرار کرد ، سوار ماشینش شد و فورا از آنجا دور شد. بدون هیچ پولی!

تمرین و یادگیری

تمرین شماره ۱ :

Which of these sentences are true and which are false?

(با توجه به داستان بالا) کدام یک از این جملات صحیح و کدام غلط هستند؟

۱. Where did the man go when he go he got out of his car?
Ans: The man who went to the bank when he got out of his car
۲. What did the old lady see in the car?
Ans: she saw the keys were in the lock.
۳. What did she do then?
Ans: The old lady took the keys and follow the man into the bank.
۴. What did the man do in the bank?
Ans: The man took a gown out of his pocket and said to the clerk “give me all the money!”
۵. What did the old lady do?
Ans: She went to the man and put the keys in his hand.
۶. What did she say to the young man?
Ans: she said “Young man, you are stupid! never leave your keys in your car someone’s going to steal it!”
۷. What did the man do then?
Ans: The man look at the old woman for a few seconds. Then he looked at the clerk And then he took his keys, ran out of the bank, got into his car and drove away quickly.
۸. Did her steall any money from the bank?
Ans: No, he didn’t.

تمرین شماره ۲ :

Answer these questions.

روی یک کاغذ به این سوالات جواب دهید و سپس صحت پاسخهای خود را بررسی نمایید.

تمرین شماره ۳ :

کلمه مخالف (opposite) مناسب را در جای خالی قرار دهید.

توصیه : ابتدا بدون نگاه کردن به کلمات سعی کنید با دانش خود جواب درست را حدس زده سپس اقدام به حل این تمرین نمایید.