باغ گل من | My Flower Garden

داستان صوتی انگلیسی «باغ گل من | My Flower Garden» همراه با متن و ترجمه فارسی


My Flower Garden

My name is Anne.
نام من اَن است.
I love flowers.
من گل ها را دوست دارم
I have a flower garden.
من یک باغ گل دارم.
My garden is in front of my house.
باغ من جلوی خانه ام است.
My neighbour has a garden too.
همسایه من هم یک باغ دارد.
My garden has different types of flowers.
باغ من گل های متفاوتی دارد.
I have roses in my garden.
من در باغم گل رز دارم.
I have tulips in my garden.
من در باغم گل لاله دارم
I have petunias in my garden.
من در باغم گل اطلسی دارم
My garden has different colors.
باغ من رنگ های مختلفی دارد.
I plant red flowers.
من گل های قرمز می کارم.
I plant orange flowers.
من گل های نارنجی می کارم.
I plant blue flowers.
من گل های آبی می کارم.
I plant purple flowers.
من گل های بنفش می کارم
I take care of my garden.
من از باغم مراقبت می کنم
I water my garden every day.
من هر روز گل هایم را آب می دهم.
I kill the weeds in my garden.
من علف های هرز را در باغم نابود می کنم.
I kill insects that eat my flowers.
من حشراتی را که گل هایم را می خورند می کشم.
I love my beautiful garden.
من باغ زیبایم را دوست دارم.