اولین روز مدرسه جسیکا | Jessica’s First Day of School

داستان صوتی انگلیسی «اولین روز مدرسه جسیکا | Jessica’s First Day of School» همراه با متن و ترجمه فارسی


Jessica’s First Day of School

Today is Jessica’s first day of kindergarten.
امروز اولین روز مهد کودک جسیکا است.
Jessica and her parents walk to school.
جسیکا و والدینش تا مدرسه پیاده می روند.
Jessica’s Mom walks with her to her classroom.
مادر جسیکا تا کلاسش با او می رود.
Jessica meets her teacher.
جسیکا معلمش را ملاقات می کند.
His name is Mr. Parker.
نام (معلم) او آقای پارکر است.
The school bell rings at 8.45 A.M.
زنگ مدرسه در ساعت ۸:۴۵ صبح به صدا در می آید.
Jessica hugs and kisses her Mom goodbye.
جسیکا مادرش را در آغوش می گیرد و با او خداحافظی می کند.
Jessica’s Mom says “I love you.”
مادر جسیکا می گوید : «من عاشقتم»
At 9.00 A.M., Jessica stands for the National anthem.
در ساعت ۹:۰۰ صبح جسیکا برای سرود ملی می ایستد. (نکته: در آمریکا معمولا هر مدرسه یک سرود اختصاصی دارد)
Mr. Parker calls out children’s names.
آقای پارکر اسامی دانش آموزان را صدا می زند.
Each child yells back “Here”
هر کودک با صدای بلند می گوید “حاضر”
Mr. Parker teaches them about letters.
آقای پاکر درباره حروف به آن ها درس می دهد.
Mr. Parker teaches them about numbers.
آقای پارکر درباره اعداد به آن ها درس می دهد.
At 10:15 A.M. the students have recess.
در ساعت ۱۰:۱۵ دانش آموزان زنگ تفریح دارند. (ترجمه روان: در ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه زنگ تفریح شروع می شود)
Recess is fun.
زنگ تفریح برای سرگرمی است.
The students get to play and eat.
دانش آموزان فرصت دارند تا بازی کنند و (خوراکی) بخورند.
At 10:30 A.M. the students go to gym class.
در ساعت ۱۰:۳۰ دانش آموزان به کلاس ورزشی می روند.
At 11:15 A.M. the students return to Mr. Parker’s classroom.
در ساعت ۱۱:۱۵ دانش آموزان به کلاس آقای پارکر باز می گردند.
Mr. Parker tells the students to sit on the carpet.
آقای پارکر به دانش آموزان می گوید که بر روی فرش بنشینند.
Mr. Parker reads the students a story.
آقای پارکر برای دانش آموزان یک داستان می خواند.
Mr. Parker teaches the students a song.
آقای پارکر یک آهنگ به دانش آموزان یاد می دهد.
The lunch bell rings.
زنگ نهار به به صدا در می آید.
Jessica’s first day of school is over.
اولین روز مدرسه جسیکا به پایان رسیده است.