سطح D (مقدماتی)

Passage 2 : Stupid Thief

داستان کوتاه صوتی انگلیسی Stupid thiefسطح مقدماتیلهجه بریتیش | Britishتمرین داردترجمه فارسی داردلینک کوتاه enpd.ir/e791تنظیماتAn…