504 واژه ضروری

Lesson 1

"All words are pegs to hang ideas on" «کلمات قلابهایی برای آویختن افکارند» Henry Ward Beecher لغاتی که در این درس خواهید آموختلغاتی که در این درس…

Lesson 1

در این درس از مجموعه کتاب ۵۰۴ شما با ۱۲ واژه مهم و کاربردی Abandon , Keen , Tact , Oath , Vacant , Hardship , Gallant , Data , Unaccustomed , bachelor , qualify آشنا خواهید شد