504 واژه ضروری زبان انگلیسی - درس اول

“All words are pegs to hang ideas on”

«کلمات قلابهایی برای آویختن افکارند»

Henry Ward Beecher

لغاتی که در این درس خواهید آموخت

لغاتی که در این درس خواهید آموخت

۱. abandon
/ əˈbæn·dən /
v. desert; leave without planning to come back; quit
v. desert; leave without planning to come back; quit

ترک کردن، رها کردن ؛ دست کشیدن از

Examples :
a. When Roy abandoned his family, the police went looking for him.
هنگامی که رُی خانواده‌اش را ترک کرد، پلیس به جستحوی او پرداخت.
b. The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle.
سرباز نتوانست دوستانش را که در جنگ آسیب دیده بودند، ترک کند.
c. Because Rose was poor, she had to abandon her idea of going to college.
چون رز فقیر بود مجبور شد از فکر فتن به دانشگاه دست بکشد.